Next Normal การปรับตัวครั้งใหม่ของ SMEs

By |2021-07-08T17:29:56+07:00July 6th, 2021|Uncategorized|

คอลัมน์ กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ตอน Next Normal การปรับตัวครั้งใหม่ของ SMEs Next Normal ของสถานการณ์โควิด 19 มีการปรับตัวครั้งใหม่ของ SMEs เนื่องจากผลกระทบด้านระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์ หรือปิดเมือง (Global Lock Down) ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง เล็ก และขนาดย่อย (SMEs และ Micro-SMEs) ต่างกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ผลกระทบมักจะเริ่มจากธุรกิจระดับใหญ่ ส่งผลไปธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาคก่อน เพื่อให้ธุรกิจขนาดใหญ่กลับมาจ้างธุรกิจขนาดเล็กได้ จึงฟื้นตัวไปพร้อมๆ กันได้ วิกฤตโควิด 19 [...]