พิธีเปิดการแข่งขัน PROP INSUR TECH HACKATHON 2021

บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด ได้รับเกียรติจากโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บมจ. MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ฟิวชั่น โซลูชัน จำกัด บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด

และบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด เป็นคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน “Prop Insur Tech Hackathon 2021”

เป็นโครงการที่ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้พัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผ่านกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมทางด้านประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์

เพื่อแก้โจทย์ปัญหาและสามารถนำไปใช้ได้จริง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

มีการอบรมให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอด 10 วัน รางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

 

ร่วมจัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บมจ. MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด

บริษัท Thanager & Co จำกัด สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่