Future of Industry Ecosystems อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรม

By |2024-04-22T10:42:12+07:00July 29th, 2021|Uncategorized|

อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรม อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Future of Industry Ecosystems) ความสามารถขององค์กรในการสร้างมูลค่าจะเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่มากขึ้น โมเดลธุรกิจ (business models) ใหม่จะเกิดขึ้นพร้อมกับข้อกำหนดของลูกค้าและวิธีการดำเนินงาน ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างโครงสร้างทางดิจิทัลใหม่ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ (software platforms) เพื่อส่งมอบงานด้วยระยะเวลาอันสั้น อนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากข้อมูล แอปพลิเคชัน (applications) การดำเนินงาน (operations) ความเชี่ยวชาญ (expertise) ที่ใช้ร่วมกันในการขยายระบบนิเวศบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจ (sharing economy) ที่สร้างขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การแบ่งส่วนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: Source: What Is the [...]