พลังของ Data และ Ecosystem

By |2021-04-19T09:59:27+07:00April 19th, 2021|Uncategorized|

  พลังของ Data และ Ecosystem Google ไม่ได้เป็นแค่ Search Engine แต่เป็นแหล่งเก็บข้อมูล (Data) ครอบคลุมทุกรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวันของ user ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นเดียวกับ Alibaba ที่นอกเหนือจาก E-commerce ยังมีธุรกิจในเครือมากมาย ในประเทศไทย SCB ใช้แอป Robinhood เป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมลูกค้า มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ว่าจะนำเสนอสินค้าอะไร ทำให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไร และจะไปขยาย ecosystem อย่างไรต่อ หรืออย่าง The 1 ของเครือเซ็นทรัลก็มีการนำข้อมูลไปต่อยอดกับพาร์ทเนอร์องค์กรอื่น เพื่อนำมาวิเคราะห์สร้าง [...]

เข้าใจ Disruption สตาร์ทอัพ และ Corporate Venture Capital (CVC)

By |2021-04-19T09:55:32+07:00April 19th, 2021|Uncategorized|

เข้าใจ Disruption สตาร์ทอัพ และ Corporate Venture Capital (CVC) Disruption คือการเปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่แบบพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือ เช่น Tesla เปลี่ยนจากเทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ Airbnb, Uber ที่สร้าง Sharing Economy เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโรงแรม การขนส่ง Netflix เปลี่ยนแปลงธุรกิจภาพยนตร์ โดยการ Disruption เกิดขึ้นพร้อมกับการถือกำเนิดของธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์แก้ Pain Points ให้กับผู้บริโภค . บริษัทใหญ่ติดปีกเทคโนโลยีให้กับตัวเอง ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขันสูงขึ้น และบริษัทใหญ่มีความได้เปรียบสูงมาก เพราะมีเงินทุน [...]

Transformation และ Digital Transformation ต่างกันอย่างไร?

By |2024-04-22T10:37:03+07:00April 19th, 2021|Uncategorized|

    Transformation และ Digital Transformation ต่างกันอย่างไร? “Transformation” จำเป็นต้องคำนึงหลักๆถึง 2 คำ คือ 1. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) และ 2. โมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญ เพราะการจะทำ Transformation ให้สำเร็จ ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง และ Business Model ต้องชัดเจน ต้องรู้ว่าเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้า เรากำลังจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและธุรกิจไปทิศทางใด การสร้างรายได้เกิดอย่างไร รวมถึงการที่จะขยายธุรกิจจะใช้วิธีการใด . [...]

เมื่อธุรกิจ SME ต้องปรับตัวด้วย Digital Transformation

By |2021-04-16T11:07:30+07:00April 16th, 2021|Uncategorized|

เมื่อธุรกิจ SME ต้องปรับตัวด้วย Digital Transformation ในการอบรม NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท Thanager & Co ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Business & Organizational Transformation, Business Turnaround และ Business-Digital Strategy มาให้ความรู้เรื่องแก่นแท้ของ Business Transformation ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การ [...]

การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ต้องใช้ความร่วมมือ จริงหรือ?!

By |2021-04-16T11:02:19+07:00April 16th, 2021|Uncategorized|

          การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ต้องใช้ความร่วมมือ จริงหรือ?! ความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กรมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่ามีการนำเครื่องมือและแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับตัวองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงวิธีการรับมือกับปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร อีกทั้งการขีดความสามารถและการจัดการทรัพยากร เพื่อการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของ องค์กรนั้นๆ อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.20 No.194 : December 2013 บทความเรื่อง การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 5 เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี Source:http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/qm194_p028-30.pdf รูปภาพจาก freepik

การจัดการทรัพยากรและการบริหารขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในแข่งขัน

By |2021-07-07T13:04:58+07:00April 16th, 2021|Uncategorized|

การจัดการทรัพยากรและการบริหารขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในแข่งขัน มีพื้นฐานหลักมาจากทฤษฎีองค์กร (Theory of The Firm) อย่างแรกต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงความต้องการหรือความสนใจระหว่างผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อทำตามวัตถุประสงค์และมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสในความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ขีดความสามารถและทรัพยากรเฉพาะของแต่ละฝ่าย โดยนำตัวแปรต้น (input) ไปใช้ในการวิเคราะห์อื่นต่อไป อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.20 No.193 : November 2013 บทความเรื่อง การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 4 เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี Source:http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/qm193_p029-31.pdf รูปภาพจาก freepik

10 แนวคิดเชิงกลยุทธ์จาก Professor Henry Mintzberg

By |2021-04-16T10:16:54+07:00April 16th, 2021|Uncategorized|

10 แนวคิดเชิงกลยุทธ์จาก Professor Henry Mintzberg เป็นทฤษฎีการบริหารที่สามารถนำไปผสานหรือประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรับกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการแข่งขันที่อาจเผชิญอยู่ หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขององค์กร ผู้บริหารจึงจะสามารถเรียนรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญของกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายในองค์กรให้สอดคล้องกับ Corporate Strategy และ Business Unit Level Strategy เขียนโดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี อ้างอิงจากวารสาร :  for Quality Vol.20 No.191 : September [...]

การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย

By |2021-04-16T10:06:24+07:00April 16th, 2021|Uncategorized|

การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรสามารถนำเทคนิคหรือวิธีการทางด้านกลยุทธ์มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หลายปัจจัย เช่น ทางด้านโครงสร้างขององค์กรหรือทักษะบุคลากรเป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนกลยุทธ์จึงควรเน้นถึงความเป็นจริงที่สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของแต่ละฝ่ายในองค์กร อย่างกลยุทธ์ที่เกิดนอกกระบวนวางแผน เช่น emergent approach, planned emergence และ logical incremental เป็นต้น อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.20 No.190 : August 2013 บทความเรื่อง การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 2 เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี Source : http://www.tpa.or.th/.../pdfFileDownloadS/qm190_p040-42.pdf [...]

Go to Top