การจัดการทรัพยากรและการบริหารขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในแข่งขัน มีพื้นฐานหลักมาจากทฤษฎีองค์กร (Theory of The Firm)
อย่างแรกต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงความต้องการหรือความสนใจระหว่างผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อทำตามวัตถุประสงค์และมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสในความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ขีดความสามารถและทรัพยากรเฉพาะของแต่ละฝ่าย โดยนำตัวแปรต้น (input) ไปใช้ในการวิเคราะห์อื่นต่อไป

อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.20 No.193 : November 2013
บทความเรื่อง การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 4

เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

Source:http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/qm193_p029-31.pdf
รูปภาพจาก freepik