การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรสามารถนำเทคนิคหรือวิธีการทางด้านกลยุทธ์มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หลายปัจจัย เช่น ทางด้านโครงสร้างขององค์กรหรือทักษะบุคลากรเป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนกลยุทธ์จึงควรเน้นถึงความเป็นจริงที่สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของแต่ละฝ่ายในองค์กร อย่างกลยุทธ์ที่เกิดนอกกระบวนวางแผน เช่น emergent approach, planned emergence และ logical incremental เป็นต้น

อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.20 No.190 : August 2013

บทความเรื่อง การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 2

เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
Source : http://www.tpa.or.th/…/pdfFileDownloadS/qm190_p040-42.pdf
รูปภาพจาก freepik