การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ต้องใช้ความร่วมมือ จริงหรือ?!

ความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กรมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่ามีการนำเครื่องมือและแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับตัวองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงวิธีการรับมือกับปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร อีกทั้งการขีดความสามารถและการจัดการทรัพยากร เพื่อการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของ องค์กรนั้นๆ

อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.20 No.194 : December 2013 บทความเรื่อง การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 5

เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

Source:http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/qm194_p028-30.pdf

รูปภาพจาก freepik