10 แนวคิดเชิงกลยุทธ์จาก Professor Henry Mintzberg

เป็นทฤษฎีการบริหารที่สามารถนำไปผสานหรือประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อรับกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการแข่งขันที่อาจเผชิญอยู่
หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขององค์กร ผู้บริหารจึงจะสามารถเรียนรู้
และเข้าใจถึงความสำคัญของกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
Corporate Strategy และ Business Unit Level Strategy
เขียนโดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
อ้างอิงจากวารสาร :  for Quality Vol.20 No.191 : September 2013
บทความเรื่อง : การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 2