เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ ชี้ชะตาโลก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ เป็นที่มาของนิยาม Disruptive Technology หรือ Disruptive Innovation ที่เป็นที่ได้ยินกันอย่างแพร่หลายในยุคนี้
จากการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม โดย Disruptive Technology หรือ Disruptive Innovation สามารถเปลี่ยนทิศทางเทคโนโลยีใน 3 ด้านใหญ่ๆ (อ้างอิงจาก Gartner) คือ ด้านความฉลาดของเทคโนโลยี(Intelligent) ด้านดิจิทัล (Digital) และสุดท้ายด้านการเชื่อมต่อระหว่างคน กระบวนการและระบบนิเวศของดิจิทัล (Mesh)

อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.220 : March 2017

บทความเรื่อง The Impact of Disruptive Technologies
on Business Model and Competition (เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ ชี้ชะตาโลก) ตอนที่ 1
.

เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
.

Source:http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/qm220%20p28-30.pdf

รูปภาพจาก Gartner