การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่หรือ The 4th Industrial Revolution เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีที่ผสานรอยต่อระหว่างเศรษฐกิจและสังคมทางกายภาพ ทางดิจิทัล รวมถึงทางชีวภาพเข้าไว้ด้วยกัน

การยกระดับขององค์กรและบุคลากรเพื่อรับมือกับการแข่งขันในเศรษฐกิจของสังคมยุคใหม่ ทฤษฎีการบริหารของ Kotter’s Process for Leading Change 8 ประการจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการขับเคลื่อนไปยังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วยในการวางแผนและสร้างทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกัน รวมถึงการมองแบบองค์รวม (holistic thinking) ได้อีกด้วย

.
อ้างอิงจากวารสาร for Quality Vol.23 No.217 : September-October 2016
บทความเรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่ (Organizational Transformation for Excellence to cope with The 4th Industrial Revolution) ตอนที่ 2

.
เขียนโดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
.

Source https://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/p20-22.pdf
รูปภาพจาก Pinterest