คอลัมน์ กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด

ตอน Next Normal การปรับตัวครั้งใหม่ของ SMEs

Next Normal ของสถานการณ์โควิด 19 มีการปรับตัวครั้งใหม่ของ SMEs เนื่องจากผลกระทบด้านระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์ หรือปิดเมือง (Global Lock Down) ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง เล็ก และขนาดย่อย (SMEs และ Micro-SMEs) ต่างกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ผลกระทบมักจะเริ่มจากธุรกิจระดับใหญ่ ส่งผลไปธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาคก่อน เพื่อให้ธุรกิจขนาดใหญ่กลับมาจ้างธุรกิจขนาดเล็กได้ จึงฟื้นตัวไปพร้อมๆ กันได้

วิกฤตโควิด 19 นี้ ธุรกิจขนาดเล็กจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งตนเองให้มากกว่าที่ผ่านมา บทความนี้เน้นการปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ต่อสถานการณ์โควิด 19 บทบาทและวิธีที่ SMEs และ Micro-SMEs สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:  เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เช่น

  • Lean Six Sigma เป็นวิธีในการลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (non-valued added activities) ลดความสูญเปล่า กำจัดข้อบกพร่องในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลกำไรอย่างยั่งยืน
  • ใช้เทคโนโลยีทำงานในระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ RPA สำหรับอ่านข้อมูลที่ลูกค้าส่งมา สร้างเป็น email เพื่อโต้ตอบลูกค้าอัตโนมัติ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลากรเพื่อตอบ email ได้
  • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการจัดซื้อสินค้าแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุนให้กับบริษัท

2. เน้นการตลาดยุคใหม่: ทันสมัยและเหมาะกับยุค Gen Z โดยบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของลูกค้า การสร้างเนื้อหา (Content) การรีวิว (Customer Review) มาสะท้อนให้เห็นถึงสินค้าของบริษัท ทำให้ลูกค้าติดตามแบรนด์ของเราโดยตรงและสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ได้อย่างดี (Engagement)

3. สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ: ร่วมกับพันธมิตรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบบูรณาการ (Synergy of products and services development) ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงใช้ระบบนิเวศทางธุรกิจในการเพิ่มเครือข่ายที่จะสามารถดึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น

4. การวางแผนกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ: วางแผนฉากทัศน์ (Scenarios) กระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนควรเป็นอย่างไร จัดสรรให้เพียงพอในแต่ละฉากทัศน์เพื่อพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นวิถี Next Normal การปรับตัวครั้งใหม่ของ SMEs

โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
จากวารสาร DKSH Healthcare Newsletter ฉบับที่ 57

เผยแพร่วันที่ 5 ธันวาคม 2563

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
ติดต่อ คลิ๊ก