อนาคตของความไว้วางใจ

Future of Trust อนาคตของความไว้วางใจ

 

Future of Trust ลดความเสี่ยง สร้างมูลค่า และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า (Mitigate risk, create value and engender trust with customers)

ด้วยความเชื่อถือทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นเป็นข้อกังวลหลักสำหรับองค์กรและผู้บริโภค ผู้นำธุรกิจและซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีจึงต้องขยายความเข้าใจเกี่ยวกับความไว้วางใจและความสำคัญต่อความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ ลูกค้าต้องการทราบว่าบริษัทที่พวกเขาทำธุรกิจด้วยนั้นมีความน่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ธุรกิจเองก็จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือผ่านการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี

IDC ได้ระบุองค์ประกอบของความไว้วางใจที่เปลี่ยนการสนทนาจากสิ่งที่บริษัท “ต้องทำ” (must) เพื่อป้องกันผลลัพธ์เชิงลบ ไปสู่สิ่งที่บริษัท “ควรทำ” (should) เพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านความไว้วางใจในเชิงบวก

  • Risk (ความเสี่ยง) โอกาสและผลกระทบของผลลัพธ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความลับ (confidentiality)  ความสมบูรณ์ (integrity) ความพร้อมใช้งาน (availability) ประสิทธิภาพการทำงาน (productivity) หรือรายได้ (revenue)
  • Security and Compliance (ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายเป็น “สิ่งที่ต้องทำ” เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจ การปกป้องทรัพย์สินทาง IT เป็นข้อกำหนดพื้นฐาน แต่โดยทั่วไปเป็นข้อกำหนดบังคับ
  • Privacy, Ethics, and Social Responsibility (ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม) ผู้บริหารธุรกิจมักไม่ค่อยทำการตัดสินใจจากการลดความเสี่ยงหรือต้นทุนเพียงอย่างเดียว และมักกังวลเท่าๆ กันกับการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ทรัพยากร และการทำงานให้สูงสุด องค์กรต้องคำนึงถึงข้อกังวลที่ลูกค้ามีเกี่ยวกับองค์กรและการดูแล (citizenship and stewardship)

ที่มา: IDC – Future of Trust

ช่องทางการติดตาม คลิ๊ก Facebook
รวม Series Future of X  ทั้งหมดอีก 8 บทความ

2. Future of Digital Infrastructure

3. Future of Connectedness

4. Future of Digital Innovation

5. Future of Intelligence

6. Future of Operations

7. Future of Industry Ecosystems

8. Future of Work